K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace
Od 27. 1. 2021 je obchod Temple uzavřen a nepřijímá nové objednávky.

Košík je prázdný

Zobrazit košík


Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení, definice pojmů, sdělení dle ustanovení § 1820 a násl. Občanského zákoníku

1.1) Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákupy v internetovém obchodě http://www.temple.cz/. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího jako provozovatele tohoto elektronického obchodu a kupujícího (dále tyto obchodní podmínky jako „OP“).

1.2) Provozovatelem elektronického obchodu Temple je Ing. Jozef Čulák, se sídlem Na Výsluní 133, 252 28, Vonoklasy, IČ: 71322400, DIČ: CZ 530110243, dále jako „Prodávající“

1.3) Kupujícím se rozumí fyzická osoba, jež není podnikatelem, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami objednala Zboží (dále jako „Kupující“). Takováto osoba je právním řádem České republiky označována také jako spotřebitel.

Zbožím se rozumí věc, která je Prodávajícím v elektronickém obchodě Temple nabízená Kupujícím.

1.5) Registrací se rozumí vyplnění požadovaných údajů v registračním formuláři. Registrací Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.

1.6)

a) Objednávkou se rozumí návrh kupní smlouvy. Zasláním Objednávky Kupující stvrzuje, že souhlasí se zněním Obchodních podmínek.

b) Podmínkou platnosti Objednávky je řádné vyplnění veškerých ve formuláři předepsaných náležitostí.

c) V případě, že Prodávající vyhodnotí, že množství objednaného Zboží v jedné Objednávce přesahuje obvyklé množství běžně objednávané jedním Kupujícím, má Prodávající právo požadovat další potvrzení Objednávky Kupujícím. V takovém případě může Prodávající odeslat potvrzení o doručení objednávky a dostupnosti Zboží až po doručení druhého potvrzení Objednávky od Kupujícího.

1.7) Sdělení dle ustanovení § 1820 a následujících občanského zákoníku
Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, pokud kupující v objednávce nevybral možnost úhrady na dobírku,

c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetněbez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

e) kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího,

3) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

g) kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Vznik kupní smlouvy

2.1) Odesláním Objednávky prostředky elektronické komunikace, se Objednávka stává závaznou. Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2.2) Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající odešle Kupujícímu potvrzení o doručení Objednávky a dostupnosti Zboží prostředky elektronické komunikace, zejména elektronickou poštou.

2.3) V případech dle odstavce 1.6 c) OP se Kupující zavazuje zaplatit přiměřenou zálohu za objednané Zboží před jeho odesláním Prodávajícím. Záloha musí být minimálně ve výši 10 % z ceny objednávaného Zboží, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak. Kupující je povinen zálohu zaplatit nejpozději do 7 dnů od odeslání potvrzení o doručení Objednávky a dostupnosti Zboží Prodávajícím, jinak může Prodávající od takovéto kupní smlouvy odstoupit. Zálohu je Kupující povinen zaplatit na účet Prodávajícího, který Prodávající Kupujícímu oznámí spolu s potvrzením o doručení objednávky a dostupnosti Zboží.

2.4) Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy jsou zveřejněny na http://www.temple.cz/.

Vlastnické právo

3.1) Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží za podmínky, že je na účtu Prodávajícího od Kupujícího k okamžiku převzetí Zboží připsána část kupní ceny, kterou je Kupující povinen dle kupní smlouvy zaplatit, jinak až připsáním celé částky kupní ceny.

3.2) V případech dle odstavce 1.6 c) OP v souvislosti s odst. 2.3 OP se připsáním částky rozumí až okamžik připsání celé částky dle kupní smlouvy, nikoliv připsání částky, která odpovídá záloze dle odst. 2.3 OP.

Způsob úhrady ceny za zboží

4.1) Aktuálně zveřejněné ceny Zboží jsou platné do doby zveřejnění nové ceny Zboží.

4.2) Prodávající není plátcem DPH.

4.3) Výši poštovného a balného Prodávajícího se řídí cenami zveřejněnými na http://www.temple.cz/.

4.4) V případě, že Kupující zvolí při objednání jako způsob doručení Zboží doručení dobírkou prostřednictvím České pošty či jiného poskytovatele poštovních služeb, je Kupující povinen zaplatit celou kupní cenu dle kupní smlouvy včetně poštovného a balného až při převzetí zásilky se Zbožím.

4.5) V případě, že Kupující zvolí při objednání jako způsob platby platbu převodem na bankovní účet, je povinen zaplatit celou kupní cenu včetně poštovného a balného předem, a to na účet, který bude Prodávajícím uveden v emailu potvrzujícím doručení objednávky a dostupnost Zboží, případně na účet zveřejněný na http://www.temple.cz/ v sekci „Kontakty“. Kupující je vždy povinen uvést jako variabilní symbol číslo Objednávky.

Odeslání a doručení zboží

5.1) Způsob doručení Zboží Kupující vybere v Objednávce. Odesláním Objednávky je Kupující výběrem způsobu doručení Zboží vázán.

5.2) Zboží může být doručeno dobírkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb po zaplacení kupní ceny bankovním převodem.

5.3) U Zboží Prodávající uvede orientační expediční lhůtu, která se vztahuje k odeslání Zboží v případě doručení Zboží prostřednictvím dobírky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb po zaplacení celé kupní ceny bankovním převodem.

5.4) V případě, že nebude možné Zboží v této expediční lhůtě odeslat, bude Kupující o této skutečnosti informován.

5.5) Pokud nebude u Zboží expediční lhůta uvedena či nebude možné Zboží v této lhůtě odeslat, vynaloží Prodávající veškeré úsilí k tomu, aby bylo Zboží odesláno ve lhůtě přiměřené. Kupující je v takovémto případě, pokud nebude s dodatečnou lhůtou Prodávajícím určenou souhlasit, oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.6) Prodávající neodpovídá za prodloužení lhůty k doručení Zboží, která je způsobena poskytovatelem poštovních služeb.

5.7) Nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího přechází okamžikem jeho odeslání Prodávajícím dle Objednávky Kupujícího.

Poučení o odstoupení

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

 

6.1) Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2) Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího.
Odstoupit lze také prostřednictvím doporučeného dopisu, a to na výše uvedené adrese prodávajícího.

6.3) Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

6.4) Zboží kupující vrátí úplné, nepoškozené, čisté, a pokud možno také včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je s ohledem na povahu a vlastnosti zboží nutné.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na účet sdělený kupujícím.
Prodávající není povinen vrátit jakékoli přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží na adresu prodávajícího odeslal.

6.5) Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, kdy došlo ke změně stavu věci či zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží či věci, Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.6) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy Zboží již není vyráběno nebo jej není možné z jiných důvodu Kupujícímu doručit. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, došlo-li k výrazné změně ceny Zboží nebo prostředků nutných k jeho výrobě . V těchto případech bude Kupujícímu neprodleně od vzniku rozhodných skutečností odstoupení doručeno prostředky elektronické komunikace, zejména emailem. Odstoupení může být vyjádřeno větou „Zboží není na skladě, pročež Prodávající odstupuje od kupní smlouvy, a to na základě a v souladu s obchodními podmínkami“ či větou mající stejný právní význam. Pokud Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny na účet Prodávajícího, bude mu tato částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla Kupujícím odeslána, nebude-li stranami dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

7.1) Zaregistrováním se na serveru Temple Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly osobní údaje, které dobrovolně poskytnul, řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel zpracovávány, a to zejména k marketingovým účelům Prodávajícího.

7.2) Prodávající nebude nadále zpracovávat osobní údaje Kupující dle odstavce 7.1, pokud Kupující doručí Prodávajícímu písemné odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Takovým odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů se ruší i registrace Kupujícího jen v případě, že tento požadavek Kupující výslovně uvedl. Jinak platí, že Kupující zůstane i nadále zaregistrován pro účely nákupu na Temple a dává souhlas se zpracováváním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v nutném rozsahu pro tento účel.

Další práva a povinnosti smluvních stran, Závěrečná ustanovení

8.1) Komunikace formou emailu mezi Prodávajícím a Kupujícím, včetně Objednávky nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

8.2) Prodávající se zavazuje, že bude informovat Kupujícího o odeslání Objednávky a o přijetí platby za objednané Zboží. Informace dle tohoto odstavce není potvrzením dle odstavců 1.6, 2.2, 2.3, 4.5 těchto Obchodních podmínek. Pokud nebude Kupujícímu informace dle tohoto odstavce doručena, zůstanou tím závazky Prodávajícího a Kupujícího z již uzavřených kupních smluv nedotčeny.

8.3) Prodávající na http://www.temple.cz/ zveřejní informace o službách po prodeji a o zárukách za jakost zboží pokud takové záruky jsou ke zboží poskytovány.

8.4) Smlouva je po svém uzavření archivována a je přístupná v provozovně Prodávajícího .

8.5) Smlouvu dle těchto Obchodních podmínek lze uzavřít pouze v českém jazyce.

8.6) Prodávající na http://www.temple.cz/ zveřejní informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním Objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti pří použití elektronických prostředků.

8.7) Prodávající má právo odmítnout Objednávku, pokud Kupující má vůči Prodávajícímu dluh či je v prodlení s jiným závazkem vůči Prodávajícímu.

8.8) Kupující je povinen uvést správnou fakturační adresu i adresu pro doručení Zboží. V případě, že tak neučiní, je Prodávající oprávněn k ceně Zboží připočíst skutečné náklady, které mu vznikly chybným uvedením adresy.

8.9) Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetovém portálu http://www.temple.cz/ v den odeslání Objednávky Kupujícím.

8.10) V případech, které nejsou výslovně upraveny těmito Obchodními podmínkami, se vztahy mezi stranami řídí ustanoveními právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 SB., občanský zákoník.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1) Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@temple.cz.

9.2) Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

9.3) Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz/dokument169867.html.

9.4) U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.adr.coi.cz/cs.

9.5) Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.6) Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

9.7) Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

9.8) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.9) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.